Medezeggenschap


Meedenken, meediscussiëren en meebeslissen. Reik vindt de inbreng van cliënten en medewerkers heel belangrijk. Via medezeggenschap kunnen medewerkers en cliënten invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken bij Reik. Dit helpt ons om de kwaliteit en tevredenheid binnen onze organisatie hoog te houden. Bovendien krijgt de directeur van Reik via de medezeggenschapsraden belangrijke informatie van de medewerkers en cliënten. Dit helpt hen bij het ontwikkelen, uitvoeren en bijsturen van het beleid.

Cliëntenraad


De Cliëntenraad (CR) is er voor én met mensen die zorg ontvangen van Reik. Zij praten, denken en beslissen mee over onderwerpen die belangrijk zijn voor alle cliënten van Reik. De raad heeft overleg met de directeur. De cliëntenraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden en worden gekozen. Bij Reik bestaat de CR uit twee deelraden, die elk apart vergaderen:

  • Cliëntenraad ouders/verwanten 
    Hierin zitten de ouders/verwanten van cliënten die behandeld worden bij Reik.
     
  • Cliëntenraad
    In deze raad zitten cliënten die bijvoorbeeld tijdelijk verblijven in behandelgroepen van Reik. De cliënten krijgen ondersteuning van een coach.

Contact met de CR
De cliëntenraad is te bereiken via e-mail: clientenraad@reik.nl of via ons algemene telefoonnummer 088 - 05 95 000.

Ondernemingsraad


De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van het personeel van Reik. De OR overlegt met de directeur over alle onderwerpen die de organisatie aangaan.

Waarom een OR?
Elke organisatie in Nederland met vijftig of meer werknemers is verplicht een OR te hebben. De OR voert namens het personeel overleg met de directeur over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. De OR van Reik bestaat uit negen leden en een ambtelijk secretaris. Twee van deze leden vormen het dagelijks bestuur.

Wat kan en mag de OR?
De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) geeft de OR verschillende bevoegdheden. Met het advies- en instemmingsrecht kan de OR invloed uitoefenen op het beleid en de beslissingen van de werkgever. Daarnaast is er het initiatiefrecht, wat betekent dat de OR voorstellen mag doen over alle sociale, organisatorische, financiële en economische zaken. Het recht op informatie verplicht de werkgever om, zowel gevraagd als ongevraagd, informatie te geven over de jaarrekening, het sociaal jaarverslag en de beleidsplannen.

Overleg
Eens per zes weken voert de OR overleg met de directie.
Twee leden van OR Reik zijn afgevaardigd in de centrale ondernemingsraad (COR) van Zorggroep Alliade. Eens per zes weken voert de COR overleg met de Raad van Bestuur.

Contact met de OR
Vragen aan de OR kunt u mailen naar or@reik.nl.