ANBI


Reik is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met ingang van 1 januari 2014 hebben ANBI’s publicatieplicht. Op deze pagina vindt u alle gegevens van Reik overzichtelijk op een rijtje.

 

Naam instelling Stichting Reik
RSIN-nummer 811122761
Bezoekadres Trambaan 10, 8441 BH Heerenveen
Postadres Postbus 418, 8901 BE Leeuwarden
Telefoon 088 – 0595 000
Email info@reik.nl
Statutair gevestigd Trambaan 10, 8441 BH – Postbus 303, 8440 AH Heerenveen

 

Doelstelling


De missie van Reik is een bijdrage leveren aan een maatschappij waarin recht wordt gedaan aan de persoonlijke ontwikkeling en mogelijkheden van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking.

Reik biedt kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking de behandeling en begeleiding die nodig is om zich te kunnen ontwikkelen en deel te nemen aan de samenleving. Het gezin en de directe sociale omgeving staan hierbij centraal. We doen dat vanuit ons motto ‘zo ver je kunt’ en op basis van onze professionaliteit en visie. Onze visie die aangeeft wie we willen zijn en wat we willen bereiken, bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Doen wat werkt: aansluiten op de doelgroep met evidence en practise based methodieken
 • Focus op eigen kracht van cliënten
 • Inzetten van vroegtijdige en zo licht mogelijke hulp
 • Zorgen voor maximale participatie
 • Hulp op basis van dialoog en eigen regievoering
 • Integrale hulp in één gezin, één plan, één regisseur
 • Innoveren en ondernemen in de keten met nulde, eerste, tweede en derdelijnsorganisaties

Beleidsplan


 Het beleidsplan van Reik kent de volgende speerpunten:

 • Versterking en vergroting van specialistisch aanbod
  Reik ontleent haar bestaansrecht aan de vraag naar gespecialiseerde zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking. We zetten actief in op de doorontwikkeling van de expertise (‘state of the art’ kennis) ten behoeve van complexe problematiek bij LVB.
 • Profilering van de doelgroep en aanbod van Reik
  Het actief benaderen van de stakeholders (gemeenten, onderwijs, eerste lijnszorg, etc.) gericht op het bekendheid geven aan de beperkingen én mogelijkheden van mensen met LVB en de betekenis die Reik kan hebben in het versterken van de mogelijkheden.
 • Vergroting van effiëncy en flexibiliteit
  Een continu proces in alle organisatieonderdelen waarin het uitgangspunt is dat zorggelden een zo hoog mogelijk resultaat geven voor de cliënt.
 • Aantrekkelijk werkgever zijn voor (toekomstige) medewerkers
  Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal. We willen een organisatie zijn waarin medewerkers zich thuis voelen, zich kunnen ontwikkelen en professioneel bijdragen aan het realiseren van onze missie en visie.

Bestuur en beloning


Alle bestuursbevoegdheden van Stichting Reik komen toe aan Stichting Alliade. Alliade ontvangt geen beloning die ziet op bestuurstaken van de ANBI. Zorggroep Alliade is de koepelstichting waar ondermeer Reik deel van uitmaakt. Meer informatie over Alliade vindt u op www.alliade.nl. Gegevens over de beloning van de bestuurders zijn opgenomen in het jaardocument 2019 van Alliade. Dit jaardocument is te raadplegen via www.jaarverslagenzorg.nl. Klik vervolgens op ‘Zoek jaarverslagen’ met als zoekterm ‘Alliade’. Werknemers van Reik ontvangen een salaris op basis van CAO-gehandicaptenzorg.

Verslag activiteiten


De belangrijkste activiteiten:

 • Het optimaliseren van processen rondom kwaliteit van zorg vanuit de samenwerking binnen Zorggroep Alliade.
 • De veranderopgave in de (jeugd)zorg is het meer ambulantiseren van de zorg. Het richten op ambulante in- en doorstroom van cliënten.
 • De mate van zelfregie van medewerkers op de werkroosters vergroten.

Cliënttevredenheid (gemeten in 2018):

Waardering cliënten: 7.6

Waardering ouders/verwanten: 8.3